Algemene voorwaarden

Header image

NRTO
Nobbe Mieras trainingen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden van de NRTO. Nobbe Mieras trainingen onderschrijft de gedragscodes van de NRTO voor consumenten en bedrijven.

Aanmeldingen
Na aanmelding voor een open inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van inschrijving.

Bedenktijd
Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.

Informatiebrief en factuur
Ongeveer drie weken voor aanvang van de training ontvang je een informatiebrief en de factuur. In-company trainingen, coachings, lezingen of workshops kun je telefonisch of digitaal aanvragen. Hiervoor ontvang je een opdrachtbevestiging.

Kosten
De kosten van de open inschrijving trainingen staan vermeld op de website en zijn inclusief materiaalkosten en exclusief horecakosten. Bij andere vormen van trainingen verstrekken we op aanvraag een prijsopgaaf.

Over onze trainingen en coachings wordt 21% BTW gerekend. Het kan zijn dat je zelf, of de organisatie waar je voor werkt, geen BTW kunt terugvorderen. Aangezien we ingeschreven zijn in het CRKBO-register, kunnen we ons aanbod ook BTW-vrij aanbieden. Hiervoor berekenen we een compensatietoeslag van 10%.

Bij ons open aanbod kun je op het inschrijfformulier kiezen uit de opties:

Factuur met BTW
Als je voor deze optie kiest betaal je, of de organisatie waar je werkt, 21% BTW. Facturen met BTW worden verstuurd vanuit ‘Nobbe Mieras trainingen’.

Factuur vrijgesteld van BTW
Je bent particulier, ZZP-er die BTW vrijgestelde diensten levert, of werknemer bij een bank, overheidsinstelling, verzekeraar, culturele, zorg- of welzijnsinstelling. Hierdoor ben je vrijgesteld van BTW. We rekenen over de factuur een toeslag van 10%. Facturen zonder BTW worden verstuurd vanuit ‘Nobbe Mieras’.

Betaling
De factuur van de open inschrijving trainingen ontvang je drie weken voor de aanvang van de training.

 • Het factuurbedrag dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt.
 • Bij niet tijdige betaling ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente ben je in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Nobbe Mieras trainingen om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
 • In het geval niet of niet tijdige betaling is Nobbe Mieras trainingen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op je te verhalen.

Annulering door deelnemer bij een open inschrijving
Je hebt het recht deelname aan een training uitsluitend schriftelijk dan wel per e-mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum. Bij open inschrijvingen geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je kosteloos kunt annuleren. Hierna is je inschrijving definitief. Nadat je inschrijving definitief is gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

 • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training brengen wij 30% van de kosten in rekening.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training brengen wij 50% van de kosten in rekening.
 • Bij annulering kan in overleg kosteloos een vervangende deelnemer aangedragen worden. Een uitzondering hierop is de deelnemer die voorafgaand aan de training een intakegesprek heeft gevoerd. Vervanging na het intakegesprek kan alleen in overleg met en na goedkeuring van de uitvoerende trainer.

Annulering door een opdrachtgever of deelnemer bij een incompany training, workshop, lezing of coachingssessie
Je hebt het recht deelname aan een training uitsluitend schriftelijk dan wel per e-mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.

 • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training brengen wij 30% annuleringskosten in rekening.
 • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training brengen wij 50% annuleringskosten in rekening.

Annulering door Nobbe Mieras trainingen
Nobbe Mieras trainingen heeft het recht om een training te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door het aan Nobbe Mieras trainingen betaalde bedrag. Nobbe Mieras trainingen is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een training te wijzigen.

Intellectueel eigendom
Alle van of namens Nobbe Mieras trainingen in het kader van de training verkregen informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik  van de deelnemer of zijn/haar organisatie. Het is niet toegestaan verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vertrouwelijkheid
Nobbe Mieras trainingen zal met voor de training verstrekte of ter kennis genomen informatie over personen of organisaties zorgvuldig en discreet omgaan.

Klachten
Nobbe Mieras trainingen is via de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Indien de inhoud of het verloop van de trainingen niet voldoet aan je verwachtingen verzoeken wij je zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de training contact met Nobbe Mieras trainingen op te nemen en hier melding van te maken zodat er samen met jou naar een passende oplossing gezocht kan worden. Nobbe Mieras trainingen zal deze klacht binnen 4 weken afhandelen. Mocht de afhandeling van de klacht langer duren stellen we je hiervan op de hoogte met vermelding van de te verwachten afhandelingstermijn. Mocht de klacht niet naar je tevredenheid opgelost worden, kun je contact opnemen met de Stichting Geschillencommissie. Uitspraken van de geschillencommissie zijn voor Nobbe Mieras trainingen bindend. Alle partijen verplichten zich om vertrouwelijk met de klacht om te gaan. Tot de persoon herleidbare klachtgegevens worden, conform de vereisten van het vrijstellingsbesluit WBP, bewaard tot maximaal 2 jaar na afsluiting van de klacht.

Aansprakelijkheid
Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van Nobbe Mieras trainingen, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald onder de door Nobbe Mieras trainingen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan. Nobbe Mieras trainingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

Geschillen
Bij geschillen is de rechtbank in de vestigingsplaats van Nobbe Mieras trainingen bevoegd om uitspraak te doen. De vestigingsplaats van Nobbe Mieras trainingen is Arnhem.

AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBOD

Algemeen
Onderhavige aanvullende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op e-courses die worden uitgevoerd via het leerplatform Philpaper;

Behoudens en voor zover daarvan hierna nadrukkelijk is/wordt afgeweken zijn de bovenstaande voorwaarden van Nobbe Mieras of Nobbe Mieras trainingen onverkort ook op het online-aanbod van toepassing;

De toepasselijkheid van de (aanvullende) algemene voorwaarden vloeit, onverlet andere opties, voort uit de acceptatie daarvan door het aanvinken van die voorwaarden op het bestelformulier. Deze acceptatie vindt plaats voordat toegang wordt verschaft tot de online-toepassing.

Annuleringsregeling
Voor het online-aanbod geldt de volgende annuleringsregeling;

 • Door inschrijving via het bestelformulier sluit je een overeenkomst met Nobbe Mieras met betrekking tot het online leertraject ‘E-course Storydesign’;
 • Indien je de overeenkomst wenst voort te zetten betaal je het overeengekomen cursusgeld via Ideal, waarna de bestelling niet meer herroepen of ontbonden kan worden.

Overige bepalingen
De verleende toegang tot het Philpaper-account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door de ingeschreven deelnemer zelf worden gebruikt. Nobbe Mieras is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform Philpaper aan de deelnemer te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de inschrijving door deelnemer is betaald;

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het online aanbod en/of het leerplatform Philpaper en/of het online-leertraject en/of de website van Nobbe Mieras behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan Nobbe Mieras. De deelnemer is niet bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nobbe Mieras over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor Nobbe Mieras toestemming heeft verleend. Nobbe Mieras is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform Philpaper aan de deelnemer te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de inschrijving door deelnemer is betaald. De deelnemer is in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor opdrachtnemer opkomende schade.

Toestemmingsverklaring van NL Leert Door

U gaat scholing volgen bij een opleider.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject, de opleider ontvangt hiervoor een subsidie. Voordat u kunt deelnemen aan de scholingsactiviteit, vragen we uw toestemming voor een aantal zaken.

 1. Inzage in het scholingstraject
 2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek

SZW kan bij uw opleider een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of de scholingsactiviteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor zijn onder andere uw BSN nodig en afgifte van uw bewijs van afronding. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal uw gegevens niet delen met derden.

Het ministerie wil graag weten wat de scholing de deelnemers heeft opgeleverd. Daarom zal een onderzoeksbureau de regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact met u opnemen om mee te werken aan de evaluatie. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over uw contactgegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming. U vindt het goed dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor controles die worden uitgevoerd door SZW of voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd door een door SZW aan te wijzen onderzoeksbureau. Uw toestemming geldt alleen voor deze twee doelen. Deze toestemming is twee jaar geldig. Dit formulier verstrekt u aan de opleider die dit in zijn administratie opneemt.

Als u geen toestemming geeft, kan de opleider geen subsidie ontvangen voor de scholingsactiviteit en kan dit niet kosteloos aan u worden aangeboden.

Mariska1
Heb je vragen?

Bel of e-mail gerust. Ons team staat voor je klaar.